Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1 Easytheorie: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2 Consument/Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld online systeem heeft aangemeld voor een theoriecursus;

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en Easytheorie op grond waarvan Easytheorie zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen;

1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Examen: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;

1.6 Cursusdag: De dag waarop de theoriecursus wordt verzorgd;

1.7 Annuleringsformulier: een modelformulier dat de cursist na aanmelding kan gebruiken om zijn aanmelding te annuleren;

1.8 CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

1.9 Offertes: het aanbod met betrekking tot de theoriecursussen zoals geëtaleerd op de website van Easytheorie;

1.10. Theoriecursus: de theorie-opleidingen voor de auto, motor en brom/snorfiets (rijbewijscategorie: B, A en AM);

1.11 Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Easytheorie en cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorieën B, A en AM.

2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van Easytheorie zich heeft aangemeld en een cursusdag heeft gereserveerd. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Easytheorie de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.

2 2.3 Voor zover de gekozen cursusdag door de cursist vol zit, zal de cursist zonder tegenspraak op de wachtlijst worden geplaatst voor een andere cursusdag. In dergelijke gevallen komt de overeenkomst vooreerst tot stand nadat Easytheorie de nieuwe cursusdag aan de cursist heeft bevestigd.

2.4 De aanmelding van de cursist wordt verwerkt in het CBR-systeem. Voor zover de cursist niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal Easytheorie de cursist niet uit het CBRsysteem verwijderen.

2.5 Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig als de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.6 Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.7 Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de cursist het juiste emailadres opgeeft. Als en voor zover door de cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan Easytheorie niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.8 Easytheorie behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.

2.9 Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Cursussenprijzen en betaling cursuskosten

3.1 Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan cursusdagen en locaties worden online op de website van Easytheorie geëtaleerd.

3.2 Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3.3 Het aantal beschikbare cursusplaatsen wordt bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.4 De prijzen zoals weergegeven op de website van Easytheorie zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door Easytheorie eenzijdig worden gewijzigd.

3.5 De cursist dient de kosten van de cursus vooraf binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsemail per IDEAL te voldoen. Indien de cursist de betaling niet tijdig voldoet, behoudt Easytheorie zicht het recht voor om de aanmelding te annuleren.

3.6 De prijzen van de theoriecursussen zijn inclusief BTW en zien enkel toe op de kosten van de theoriecursus zelf en zijn exclusief kosten van het examen bij het CBR. In de kosten van theoriecursus zijn inbegrepen kosten van de huur, lunch, docent en eventueel oefenmateriaal.

Artikel 4 – Verplichtingen Easytheorie

4.1 Easytheorie verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de lunch en docenten.

4.2. Easytheorie zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

4.3. Easytheorie stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

Artikel 5 – Verplichtingen cursist

5.1. De cursist dient zich te gedragen zoals die in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden zijn opgenomen. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt, is Easytheorie gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren. Zonder dat Easytheorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2. De cursist dient zorg te dragen dat Easytheorie alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft, om op correcte wijze het CBR-theorie examen aan te vragen.

5.3 De cursist zal de door Easytheorie eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4 De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien en voor zover de cursist zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan Easytheorie niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

5.5 De cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel is om de cursus te volgen en alleen om zich voor te bereiden om een CBR-examen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan Easytheorie directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal Easytheorie gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de cursist. Het is de cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken van zowel de cursus.

5.6 Bij overtreding van art. 5.5 verbeurd de cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding.

Artikel 6 – Annuleringen en wijziging

6.1 Voor eenmaal aangekochte cursussen wordt geen restitutie verleend aangezien deze op meerdere beschikbare dagen kunnen worden gevolgd en deze niet perse gekoppeld hoeven te zijn aan een theorie examen. De aangekochte cursus kan in overleg met Easytheorie worden overgedragen aan derden. Mits de cursus al is gevolgd.

6.2 De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden tot veertien dagen voor de cursusdag éénmalig kosteloos de cursusdag eenmalig verplaatsen voor zover dit met toestemming van Easytheorie gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De cursist kan binnen 24 uur nadat hij/zij de bevestigingsmail heeft ontvangen, doch nog niet heeft betaald de theoriecursus binnen die 24 uur éénmalig kosteloos wijzigen. De cursist zal dan van deze wijziging een bevestiging ontvangen. De wijziging is enkel geldig nadat de cursist een bevestiging van Easytheorie heeft ontvangen.

6.4 Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen veertien dagen voor aanvang van de cursus, blijft de cursist het volledig cursusgeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen waarom de cursist niet deelneemt of kan deelnemen.

6.5 De cursist is het niet toegestaan wijziging voor de cursusdag, dan wel het examen binnen veertien dagen voor aanvang van de cursusdag door te voeren.

6.6 In geval van ziekte dan wel absentie, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor Easytheorie de cursus niet kan verzorgen zal de overeenkomst tussen Easytheorie en de cursist ontbonden worden en zal aan de cursist als gevolg van die ontbinding een nieuwe cursusdag en examen aangeboden worden. Ondanks het voorgaande heeft de cursist de bevoegdheid om de gereserveerde cursus alsnog af te leggen, indien deze beschikbaar is.

6.7 Onverminderd hetgeen is bepaald onder art. 6.7 blijft de cursist het volledig cursusgeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.

6.8 Easytheorie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond met de cursist te ontbinden, indien Easytheorie er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde cursusdag. Voor zover Easytheorie gebruik maakt van haar bevoegdheid, zal Easytheorie de cursist schadeloosstellen.

6.9 In gevallen waarbij de cursist zich via de website aanmeldt voor een cursus waarbij de cursusdagen nog niet vaststaan, doch wel de periode, behoudt Easytheorie zich het recht voor om de cursist in te plannen op een dag dat het haar goeddunkt. Zodra de exacte cursusdata bekend worden, zal Easytheorie de cursist in gevallen als genoemd in de vorige zin kunnen inplannen op een andere dag als dat zij ingepland stonden. De cursist zal zijn/haar volledige medewerking verlenen voor de wijziging voor zover van hem/haar enige medewerking is vereist.

6.10 Easytheorie heeft de bevoegdheid om te allen tijde de cursuslocatie te wijzigen, waar de cursist zijn/haar theoriecursus zal volgen. Dit zal overeenkomen met art. 4.1.

6.12 Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@easytheorie.nl te geschieden.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Easytheorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Indien Easytheorie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Easytheorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomene een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Easy Theorie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cursist/opdrachtgever overkomt door toedoen van eigen nalatigheid of van derden en mede toedoen of nalaten van Easy Theorie of mocht komen te leiden, mede zowel in of om de locatie van de theoriecursus gebouw/pand/lokaal.

8.2 Easytheorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.

8.3 Easytheorie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Easytheorie geleverde zaken.

8.4 De cursist vrijwaart Easytheorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Easytheorie en de cursist, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Cursist en Easytheorie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Easytheorie de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Op verzoek van de cursist zal Easytheorie de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.

10.2 De cursist geeft aan Easytheorie de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Easytheorie, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Easytheorie samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

10.3 Het gegeven e-mailadres van de cursist kan worden gebruikt voor enige emailmarketing doeleinden.

10.4 De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Easytheorie  kunnen schaden.

10.5 Easytheorie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 24379891.

10.6 Enkel de website easytheorie.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan Easytheorie.

Nodig uit en verdien

X
Meld je aan om uw link te delen
Inschrijven